Ban Giám Hiệu

Hiệu trưởng: NGƯT. Ths. Tạ Văn Hương

           Điện thoại: 043. 884.0211