Phòng Công tác sinh viên

Phòng Công tác sinh viên
      Trưởng phòng : Ths. Lê Thị Bích Hằng   :
               Điện thoại:
+ Trụ sở   : 043. 8842156
+ Cơ sở 2: 02113 870263