Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn
      Phó Giám đốc: Đỗ Thị Quý

          Điện thoại:0321 3931120