Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn
      Phó Giám đốc, phụ trách: Ths. Lê Diên Nghị

          Điện thoại:0321 3931120