Để đáp ứng cho nhu cầu nhập điểm của các giảng viên trong tình hình mới. Nhà trường đã bổ sung tính năng nhập điểm từ xa cho phần mềm Quản lý điểm.

Những GV có nhu cầu nhập điểm từ xa có thể download bộ cài đặt tại đây : SetupQuanLyDiemOnline

Xem hướng dẫn cài đặt tại đây: Hướng_dẫn_QLDiem_Online