Nghiên cứu khoa học :: Các đề tài nghiên cứu năm 2012 - 2013 :: QĐ giao ĐTNC 2012 - 2013 :: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
Tìm kiếm  

Website Liên Kết


Số lượt truy cập
 Lượt truy cập: 849742

Đăng ký dịch vụ vsp gia re, thiet ke web, tho dien nuoc, sửa đường ống nước, sua chua dien nuocsua dien nuoc uy tín được nhiều người tin dùng!

QĐ giao ĐTNC 2012 - 2013

         BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
            TRƯỜNG CAO ĐẲNG
         CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HN
           ------------------------

   Số: 334 /QĐ-CĐCN&KT HN     

       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
                     Hà Nội, ngày 8  tháng 11 năm 2012
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2012- 2013 (đợt 1)

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 25/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động nghiên cứu khoa học

Xét danh sách đăng ký đề tài NCKH (đợt 1) năm học 2012-2013 của cán bộ, giảng viên, giáo viên

 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2012- 2013 (đợt 1) cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên như sau:

                                     (có danh sách kèm theo)

 

Điều 2:Các Ông (bà) Phó trưởng phòng Khoa học và HTQT, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                              HIỆU TRƯỞNG         

Nơi nhận:

    - Ban giám hiệu                                                                                                         (Đã ký)

- Như điều 2

- Lưu HCTC, KH&HTQT                                                                                      Tạ Văn Hương

 Để xem danh sách đề tài NCKH cấp trường(đợt 1) năm 2012-2013 vui lòng nhấn tại đây: De tai 2012-2013(đợt_1)

 

        BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
            TRƯỜNG CAO ĐẲNG
          CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HN
           ------------------------
   Số: 421/QĐ-CĐCN&KT HN     
           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------
                     Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2012

 
 
 

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2012- 2013 (đợt 2)

 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 484/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 25/11/2010 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định tạm thời về hoạt động nghiên cứu khoa học

Xét danh sách đăng ký đề tài NCKH (đợt 2) năm học 2012-2013 của cán bộ, giảng viên, giáo viên

 
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2012- 2013 (đợt 2) cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên như sau:

                                     (có danh sách kèm theo)

 

Điều 2:Các Ông (bà) Phó trưởng phòng Khoa học và HTQT, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 
            HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận:

- Ban giám hiệu                                                                                                      (Đã ký)

- Như điều 2

- Lưu HCTC, KH&HTQT                                                                                   Tạ Văn Hương

 Để xem danh sách đề tài NCKH cấp trường(đợt 2) năm 2012-2013 vui lòng nhấn tại đây: De tai 2012-2013(đợt_2)

 

[Trở về] [Đầu trang]


Tuyển sinh
Thông báo mới