Nghiên cứu khoa học :: Các đề tài nghiên cứu năm 2013 - 2014 :: QĐ công nhận NCKH cấp trường :: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
Tìm kiếm  

Website Liên Kết


Số lượt truy cập
 Lượt truy cập: 849739

Đăng ký dịch vụ vsp gia re, thiet ke web, tho dien nuoc, sửa đường ống nước, sua chua dien nuocsua dien nuoc uy tín được nhiều người tin dùng!

QĐ công nhận NCKH cấp trường

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CễNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
----------------------
Số: 386/QĐ-CĐCN&KTHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc
----------------------
Hà nội, ngày 27 tháng 8 năm 2014

 
QUYẾT ĐỊNH
 

V/v Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2013- 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 06/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học

Căn cứ Quyết định số 377/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 21/11/2013, Quyết định số 42/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 25/02/2014, Quyết định số 169/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 04/06/2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội về việc giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2013-2014.

Căn cứ các Biên bản đánh giá nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2013 – 2014 của các Ban nghiệm thu đề tài NCKH 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH năm học 2013 – 2014 ngày 25 tháng 6 năm 2014

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khoa học và HTQT

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2013 - 2014 cho 110 đề tài sau (có danh sách cụ thể kèm theo)

 

Điều 2:Các Ông (bà) Trưởng phòng Khoa học và HTQT, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :

        - Ban giám hiệu
- Nh­ điều 3

- Lư­u HCTC, KH&HTQT

 
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký
 
Tạ Văn Hương

Để xem danh sách các đề tài NCKH vui lòng nhán tại đâyDS đề tài NCKH 2013-2014

 

 

 

[Trở về] [Đầu trang]


Tuyển sinh
Thông báo mới