Nghiên cứu khoa học :: Các đề tài nghiên cứu năm 2014 - 2015 :: QĐ giao đề tài NCKH năm 2014 - 2015 :: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
Tìm kiếm  

Website Liên Kết


Số lượt truy cập
 Lượt truy cập: 849740

Đăng ký dịch vụ vsp gia re, thiet ke web, tho dien nuoc, sửa đường ống nước, sua chua dien nuocsua dien nuoc uy tín được nhiều người tin dùng!

QĐ giao đề tài NCKH năm 2014 - 2015

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CễNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
----------------------
Số: 453/QĐ-CĐCN&KTHN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc
----------------------
Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014
 
QUYẾT ĐỊNH
V/v Giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2014- 2015
 

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI

 

Căn cứ Quyết định số 3828/QĐ-BGDĐT ngày 29/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thành lập Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 1634/QĐ-BNN-TCCB ngày 15/6/2009 của Bộ Nông nghiệp và PTNT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-CĐCN&KTHN ngày 06/09/2013 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội về việc ban hành Quy định về hoạt động nghiên cứu khoa học

Xét danh sách đăng ký đề tài NCKH năm học 2014-2015 (đợt 1) của cán bộ, giảng viên, giáo viên

Theo đề nghị của Trưởng phòng Khoa học và HTQT
 

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Giao đề tài nghiên cứu khoa học năm học 2014- 2015 (đợt 1) cho các cán bộ, giảng viên, giáo viên như sau:

                                     (có danh sách kèm theo)

 

Điều 2:Các Ông (bà) Trưởng phòng Khoa học và HTQT, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm và các cá nhân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận :

        - Ban giám hiệu
- Nh­ điều 3

- Lư­u HCTC, KH&HTQT

 
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký
 
Tạ Văn Hương
 
 
 

DANH SÁCH GIAO ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2014 – 2015 (ĐỢT 1)

(Kèm theo Quyết định 453 / QĐ-CĐCNKTHN ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội)

 
 
TT
Tên đề tài

Người thực hiện

Đơn vị
Ghi chú

          1.          

Xây dựng Đề án tuyển sinh năm 2015
Tạ Văn Hương
Hoàng Văn Tuấn
Ban GH
Phòng HCTC
 

          2.          

Xây dựng Đề án đăng ký đào tạo Cao đẳng nghề và Trung cấp nghề (15 nghề)

Tạ Văn Hương
Lê Thị Thu
Lê Thị Bích Hằng
Ban GH
Phòng Đào tạo
P. KH và HTQT
 

          3.          

Xây dựng chương trình đào tạo Chứng chỉ A Tin học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (108 tiết)

Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Thị Hồng

Khoa CNTT
 

          4.          

Xây dựng chương trình đào tạo Chứng chỉ B Tin học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (108 tiết)

Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Thị Hồng

 

          5.          

Xây dựng chương trình đào tạo Chứng chỉ C Tin học tại Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học (108 tiết)

Nguyễn Hoàng Đức

Nguyễn Thị Hồng

 

          6.          

Hiệu chỉnh chương trình môn học Phân tích và thiết kế hệ thống – ngành Tin học ứng dụng, hệ TCCN (03 đvht – 60 tiết)

Cao T Thanh Thương

 Đề tài đã giao năm học 2013-2014 chưa nghiệm thu chuyển sang năm nay

          7.          

Hiệu chỉnh chương trình môn học Thuật toán và ngôn ngữ lập trình Pascal – ngành Tin học ứng dụng, hệ TCCN (03 đvht – 45 tiết)

Cao T Thanh Thương

          8.           

Hiệu chỉnh Chương trình khung ngành Kế toán DN – Hệ Cao đẳng chính quy (95 tín chỉ)

Trương Thị Lan

Khoa Kinh tế
 

          9.          

Xây dựng chương trình môn học Tổ chức vận chuyển vật tư nông nghiệp – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (45 tiết)

Vũ Thị Lan

 
 
 

Đề tài đã giao năm học 2013-2014 chưa nghiệm thu chuyển sang năm nay

         10.         

Xây dựng chương trình môn học Tổ chức gia công chế biến và bao bì đóng gói – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (30 tiết)

Vũ Thị Lan

 

         11.         

Hiệu chỉnh chương trình môn học Đo lường khối lượng – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (45 tiết)

Vũ Thị Lan

         12.         

Xây dựng chương trình môn học Tổ chức bán vật tư nông nghiệp – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (60 tiết)

Nguyễn Xuân Trường

 

         13.         

Xây dựng chương trình môn học Kinh tế vĩ mô – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (90 tiết)

Phạm Thị An

 

         14.         

Xây dựng chương trình môn học Tổ chức mua vật tư nông nghiệp – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (60 tiết)

Trần Văn Hòa

 

         15.         

Hiệu chỉnh chương trình môn học Marketing căn bản – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (60 tiết)

Trần Văn Hòa

 

         16.         

Xây dựng chương trình môn học Tâm lý khách hàng – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (45 tiết)

Tạ Văn Hà

 

         17.         

Xây dựng chương trình môn học Nghiệp vụ kho – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (45 tiết)

Tạ Văn Hà

 

         18.         

Hiệu chỉnh chương trình môn học Kinh tế vi mô – Hệ TC nghề, nghề Quản trị kinh doanh vật tư nông nghiệp (60 tiết)

Tạ Văn Hà

         19.         

Xây dựng Bộ đề thi Tiếng Anh trình độ A1 năng lực ngoại ngữ theo tiêu chuẩn Việt Nam

Nguyễn Văn Đức
Nguyễn Thị Nhạn
Phạm T Thu Hương
Phan T Vân Anh
Lê Thị Thủy Chung
Nguyễn Thị Hường
Mai Anh
Khoa KHCB
 
 
 

[Trở về] [Đầu trang]


Tuyển sinh
Thông báo mới