Văn bản nội bộ :: Thông báo xét thi đua khen thưởng năm học :: TB xét TĐKT :: TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
Tìm kiếm  

Website Liên Kết


Số lượt truy cập
 Lượt truy cập: 849752

Đăng ký dịch vụ vsp gia re, thiet ke web, tho dien nuoc, sửa đường ống nước, sua chua dien nuocsua dien nuoc uy tín được nhiều người tin dùng!

TB xét TĐKT

     BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI                     

                                                           
                  Số: 139/TB-HCTC                                                                                   Hà nội, ngày 30 tháng 5 năm 2013
 
 
THÔNG BÁO
V/v Xét thi đua khen thưởng năm học
 
 

Căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật thi đua khen thưởng và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thi đua khen thưởng.

                Căn cứ Thông tư số 75/2008/TT-BNN ngày 23/6/2008 của Bộ Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua và xét thi đua khen thưởng hàng năm trong ngành Nông nghiệp và PTNT.

                Nhà trường đề nghị các Phòng, Khoa, Bộ môn, Trung tâm tổ chức xét thi đua năm học như sau:

 
A. DANH HIỆU THI ĐUA

                1. Đối với danh hiệu thi đua và tiêu chuẩn danh hiệu thi đua “Lao động tiên tiến; Chiến sĩ thi đua cơ sở; Tập thể lao động xuất sắc; Tập thể lao động tiên tiến” thực hiện theo Quy định số 418/QĐ-HCTC ngày 01/11/2010 về xếp loại và thưởng thi đua của nhà trường.

                2. Đối với danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ được xét cho các cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau: (Điều 14-NĐ42)

      - Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 3 lần liên tục đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”

     - Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của cá nhân, có tác dụng ảnh hưởng đối với Bộ, ngành và do Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành xem xét công nhận.

                3. Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc được xét cho các cá nhân đạt 2 tiêu chuẩn sau: (Điều 15-NĐ42)

       - Có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong số những cá nhân 2 lần liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành.

      - Thành tích, sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của các cá nhân đó có phạm vi ảnh hưởng rộng lớn đối với toàn quốc.

      Việc đánh giá mức độ ảnh hưởng của sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu do Hội đồng khoa học, sáng kiến cấp Bộ, ngành xem xét và công nhận.

Để xem toàn bộ nội dung thông báo vui lòng nhấn tại đây : Mẫu_02_xét_TĐKT

[Trở về] [Đầu trang]


Tuyển sinh
Thông báo mới