BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CễNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
———————-

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phỳc
———————-
KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP

ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO ĐẲNG và TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP

 
Khóa
Thời gian

Nội dung công việc

Đơn vị thực hiện

 
Sáng Ngày 23/12/2014
-Tập trung học sinh,sinh viên để phổ biến nội quy thi tốt nghiệp
P.Đào tạo
 
Cao đẳng 11
Cao đẳng

Liên thông 12

Chiều Ngày 23/12/2014
-Thi môn Khoa học Mác Lê nin,Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ban coi thi TN
Sáng Ngày 24/12/2014
-Thi môn Cơ sở ngành
Ban coi thi TN
Cao đẳng

Liên thông 13

Chiều Ngày 24/12/2014
– Thi môn Chuyên ngành
Ban coi thi TN
 
Trung cấp

Chuyên nghiệp

K44
Chiều Ngày 23/12/2014
-Thi môn Chính trị
Ban coi thi TN
Sáng Ngày 24/12/2014
-Thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp
Ban coi thi TN
Chiều Ngày 24/12/2014
-Thi môn thực hành nghề nghiệp
Ban coi thi TN
Ngày 25/12/2014
-Học sinh,sinh viên về nghỉ chờ kết quả thi
Ngày 05/02/2015
-Phát bắng tốt nghiệp
P.Đào tạo
Ghi chú:

– Cao đẳng 11,CĐ liên thông 12,T.cấp 44 thi lần 2

( Sinh viên thi lại làm đơn gửi về phòng Đào tạo trước ngày 23/12/2014)

– Cao đẳng liên thông 13 thi lần 1

      Hà Nội ngày 02 tháng 12 năm 2014
HIỆU TRƯỞNG
 
Đã ký
 
Tạ Văn Hương