BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ & KINH TẾ HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

LỊCH THI LẦN 2 HỌC KỲ I– NĂM HỌC 2014~ 2015

 (TẠITRUNG TÂM)
TT
Thêi
gian
C.ĐẲNG 12

Lớp CKT12C1,2.E.

 
1
Th bảy
14/03/2015
Sáng
1- Quản trị DN

2- Tiếng anh chuyên ngành

Chiều
1- Thị trường chứng khoán
2- Tin học ứng dụng
2
Chủ nhật
15/03/2015
Sáng
1- Tổ chức công tác KT DN
2- Tài chính doanh nghiệp hp1
Chiều
1- Kế toán quản trị
2- Marketing căn bản
3
Th bảy
21/03/2015
Sáng
1-Phân tích HĐ KT
Chiều
1-Tài chính ĐV HCSN

2-Tài chính doanh nghiệp hp2

 
4
Chủ nhật
22/03/2015
Sáng
1-Kế toán máy
2- Kinh tế quốc tế
Chiều
1-Kế toán tài chính DN hp3
2-Kiểm toán
3-Kế toán ĐV HCSN hp2
                    
     
   Ghi chú:
– Sáng thi từ   : 7h30’ ; Chiều thi từ : 1330′.
 
                  Ngày 19 tháng 01  năm 2015
                          HIỆU TRƯỞNG
 
                                  Đã ký
 
 
 
                          Tạ Văn Hương