Hiệu trưởng

Hiệu trưởng: Tạ Văn Hương
         Điện thoại: 0243. 884.0211