Phòng Tổ chức, Hành chính

 Phòng Tổ chức, Hành chính
   Trưởng phòng: Ths Lê Thị Kim Liên

    Phó Trưởng phòng: Ths.Phạm Thị Chuyên

            – Trụ sở:

       + Điện thoại: 043. 8842219
       + Email: hctc1@hncte.edu.vn
– Cơ sở 2:
       + Điện thoại: 02113 869273
       + Email: hctc2@hncte.edu.vn