Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và giới thiệu việc làm

Trung tâm đào tạo bồi dưỡng và giới thiệu việc làm
       Giám đốc      : Đỗ Văn Toán

           Điện thoại:
   + Trụ sở   : 043. 8849762
   + Cơ sở 2: 02113 868271