Hiệu trưởng

Hiệu trưởng: Lê Văn Xuân
         Điện thoại: 0243. 884.0211