HỌC SINH KHỐI 9 HỆ THPTCS HUYỆN SÓC SƠN THĂM QUAN NHÀ TRƯỜNG Đợt...

Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020, học sinh khối 9 hệ Trung học phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến thăm quan Trường Cao...

Chế độ giờ giảng Giảng viên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI Số: 141  /QĐ-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                    Hà nội, ngày  12 tháng 6 năm   2013 QUY ĐỊNH Chế độ làm...

Thông báo xét thi đua khen thưởng năm học

THÔNG BÁO V/v Xét thi đua khen thưởng năm học     Căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điểm của Luật thi đua khen thưởng...

QĐCĐLV-Giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   QUY ĐỊNH Chế độ làm việc đối với giảng viên (Ban hành kèm theo Quyết định số...

Chuẩn đầu ra cho các nghành đào tạo hệ TCCN

Để xem văn bản về chuẩn đầu ra cho các nghành đào tạo thuộc hệ TCCN Xin vui lòng nhấn tại đây :  ChuanDauRaTCCN_2012

Chương trình hành động của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà...

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT              TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI                       ------------------ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------------------ Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010     CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Triển khai thực hiện...