Khoa Khoa học cơ bản

Khoa Khoa học cơ bản

     Phó Trưởng khoa, phụ trách khoa: Ths. Trần Trọng Linh
     Phó Trưởng khoa Ths. Đào Hoàng Thu Hà
          Điện thoại:
   + Trụ sở   : 043. 8843653

   + Cơ sở 2: 02113 ….
                                    Đội ngũ Giảng viên trong khoa 

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn :

Sinh viên hệ Cao đẳng thực hành thí nghiệm Vật lý đại cương
Sinh viên hệ Cao đẳng thực hành thí nghiệm Vật lý đại cương
Trong giờ học Anh văn của Sinh viên
Trong giờ học Anh văn của Sinh viên