Phòng Tài chính, Kế toán

Phòng Tài chính, Kế toán
  Trưởng phòng, phụ trách phòng: Ths.Lê Thị Bích Hằng
         Điện thoại:
 + Trụ sở   : 043. 8843647
 + Cơ sở 2: 02113 ….