Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Trung tâm Đào tạo nghề cho lao động nông thôn
      Phó Giám đốc Trung tâm, phụ trách trung tâm: Ths. Lê Diên Nghị

      Điện thoại:0321 3931120