HỌC SINH KHỐI 9 HỆ THPTCS HUYỆN SÓC SƠN THĂM QUAN NHÀ TRƯỜNG Đợt...

Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020, học sinh khối 9 hệ Trung học phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đến thăm quan Trường Cao...

Quy định học lại, học bổ sung

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG                                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI Số: 124 /CĐCNKTHN                                                                                       Ngày   15  tháng 05  năm  2013   QUY...

Quy định tổ chức thi và chấm thi

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI SỐ: 119 /QĐ – KT&KĐCL CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   Hà nội, ngày 06  tháng...

Hướng dẫn thực hiện quy chế 25/2006/QĐ –BGDĐT, Quy chế 40/2007/QĐ- BGDĐT, Quy chế...

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM          TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI   Số: 123 /QĐ-ĐT                                                                                  Ngày...

QUY CHẾ ĐÀO TẠO: Quy chế 25 /2006/QĐ-BGDĐT, Quy chế 40/2007/QĐ-BGD&ĐT, Quy chế 43/2007/QĐ-BGD&ĐT

QUY CHẾ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY   (Ban hành kèm theo Quyết định số 25 /2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Để xem...

Bổ sung hướng dẫn thực hiện Quyết định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT ngày 26/6/2006

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM         TRƯỜNG CAO ĐẲNG  ...