Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế
      Trưởng phòng: Ths. Lê Thị Bích Hằng
          Điện thoại:: 043. 8849761