Phòng Quản trị, Thiết bị

Phòng Quản trị, Thiết bị

Phó Trưởng phòng, phụ trách phòng: Nguyễn Thị Hồng

           Điện thoại:  :
 + Trụ sở   : 043. 8840756
 + Cơ sở 2: 02113 868376