Đoàn thanh niên

Ban chấp hành:
 1. Đồng chí: Trương Thị Chi – Bí thư
 2. Đồng chí: Trịnh Xuân Đảng – Phó bí thư
 3. Đồng chí: Đặng Thị Loan – Ban thường vụ
 4. Đồng chí: Tạ Thị Bích Liên – Uỷ viên BCH
 5. Đồng chí: Cù Thị Mai Hiên – Uỷ viên BCH
 6. Đồng chí: Trần Mạnh Tiến – Uỷ viên BCH
 7. Đồng chí: Nguyễn Thái Sơn – Uỷ viên BCH
 8. Đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Anh  – Uỷ viên BCH
 9. Đồng chí: Nguyễn Minh Tâm  – Uỷ viên BCH

Danh sách các bí thư liên chi, chi đoàn

 1. Đồng chí: Trương Thị Chi – Bí thư Liên chi Trụ sở
 2. Đồng chí: Trịnh Xuân Đảng – Bí thư Liên chi Cơ sở 2
 3. Đồng chí: Tạ Thị Bích Liên – Bí thư Chi đoàn Giảng viên-Viên chức