Trung tâm TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

Trung tâm TUYỂN SINH VÀ GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

     Giám đốc  : Ths Lê Hoài Nam

          Điện thoại:0243 8849761

Email: tuyensinhcdcnkthn@gmail.com