Hệ đào tạo ngắn hạn

Đào tạo ngắn hạn:
Nghề đào tạo: Các nghề hệ trung cấp nghề
Thời gian đào tạo: Từ 3 tháng đến 6 tháng