Phòng Đào tạo

Phòng Đào tạo

Trưởng phòng: Ths.Lê Thị Thu
Phó trưởng phòng : Ths.Tạ Đông Hồng
– Trụ sở:
+ Điện thoại: 0243. 8843325
+ Email: hctc1@hncte.edu.vn
– Cơ sở 2:
+ Điện thoại: 02113 931275
+ Email: hctc2@hncte.edu.vn