Phòng Công tác học sinh, sinh viên

Phòng Công tác học sinh, sinh viên
     Phó Trưởng phòng phụ trách phòng : Ths. Nguyễn Văn Đức   :
               Điện thoại:
+ Trụ sở   : 043. 8842156
+ Cơ sở 2: 02113 870263