Chiến lược phát triển

NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

Giai đoạn 2009 – 2015, tầm nhìn đến 2020

( Theo quyết định số 691/BNN-TCCB ngày 16 tháng 03 năm 2009

của Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp & PTNT) 

 

1.     Sứ mệnh.
     Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nhệ ,hội nhập khu vực và quốc tế góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp ,nông thôn khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ,trong đó lấy đào tạo nhân lực các lĩnh vực công nghệ, kinh tế nông lâm nghiệp là trọng điểm.
 
2.     Tầm nhìn
     Trường Cao Đẳng và Kinh Tế Hà Nội đào tạo đa cấp, đa ngành trọng điểm quốc gia có thương hiệu rộng rãi trong cả nước, trong khu vực và quốc tế. Phấn đấu đến năm 2020, Trường có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để có thể phát triển thành một trường đại học.
 
3. Mục tiêu chiến lược.
     3.1. Mục tiêu chung.
          Đổi mới cơ bản và toàn diện đảm bảo mang lại điều kiện làm việc thuận lợi, phát huy cao độ trí tuệ, năng lực của cán bộ, giáo viên nhà trường cho sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực nông nghiệp, nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi cho người học để không ngừng nâng cao chất lượng học tập với kỹ năng tiên tiến hiện đại và những kiến thức để tiến htaan lập nghiệp; phấn đấu trở thành trường cao điểm quốc gia và chuẩn bị các điều kiện để có thể phát triển thành một trường đại học; phát triển thương hiệu của trường rộng rãi trong nước, khu vực và quốc tế.
 
     3.2. Mục tiêu cụ thể
–         Giai đoạn năm 2009-2011: Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh Tế Hà Nội; hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi mục tiêu đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp, đa ngành có chất lượng, hiệu quả, đáp ứng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ; tiếp cận hợp tác, hội nhập khu vực và quốc tế nằm từng bước phát triển thương hiệu của trường.
–         Giai đoạn 2012-2015: Trở thành một trong các trường cao đẳng công nghệ và kinh tế nông lâm nghiệp trọng điểm có năng lực, chất lượng, hiệu quả, đạo tạo đạt chuẩn quốc gia, trong đó tối thiểu 04 nghành đạo tạo trọng điểm đạt chuẩn khu vực và quốc tế.
–         Tầm nhìn 2020: trở thành một trong các trường cao đẳng trọng điểm quốc gia đào tạo đa cấp, đa nghành, trong đó lấy đào tạo nguồn nhân lực nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, kinh tế nông, lâm nghiệp chất lượng cao làm thế mạnh; phát triển rộng rãi thương hiệu của Trường trong nước, trong khu vực và quốc tế; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để có thể phát triển thành trường đại học.
 
4. Các nhiệm vụ trọng tâm
  4.1. Nâng cao chất lượng đào tạo
–         Không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo toàn diện, học sinh tốt nghiệp có kiến thức, năng lực làm việc, khả năng nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm, có phẩm chất đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, sức khỏe, khả năng tìm và tự tạo việc làm, hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng được mục tiêu đào tạo theo quy định của nhà nước và nhu cầu của xã hội.
–         Thực hiện kiểm định chất lượng trường;
–         Đến năm 2015 có tối thiểu 04 ngành trọng điểm đào tạo đạt tiêu chuẩn khu vực và quốc tế.
 
  4.2. Phát triển quy mô đào tạo
Phát triển quy mô đào tạo và dài hạn theo các giai đoạn như sau:
–         Đến năm 2011: 4.500 – 5.000 hs,sv
–         Đến năm 2015: 6.000 – 6.500 hs,sv
–         Tầm nhìn đến năm 2020: 7.500- 8.000 hs,sv
 
  4.3. Tăng cường năng lực đào tạo
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên, cán bộ nghiệp vụ đảm bảo về chất lượng, số lượng và có cơ cấu hợp lý; phát triển ngành nghề, nội dung, chương trình đào tạo theo hướng đào tạo đa cấp, đa ngành nghề đáp ứng được nhu cầu của xã hội; đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, lấy học sinh làm trung tâm; hiện đại hóa hệ thống giáo trình, tài liệu giảng dạy, thư viện và cơ sở vật chất đảm bảo đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của nhà trường theo tiêu chuẩn Việt Nam; đảy mạnh nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, sáng kiến cải tiến kỹ thuật; làm tốt công tác quản lý, giáo dục, thực hiện chính sách của nhà nước đối với học sinh, sinh viên; tăng cường hợp tác trong nước, hội nhậ khu vực và quốc tế; thu hút các nguồn lực tài chính cho sự nghiệp phát triển của nhà trường; thực hiện tự chủ theo quy định đảm bảo không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả, quy mô đào tạo, phát triển trường bền vững và cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, giáo viên, đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước và nhu cầu học tập của nhân dân.
 
  4.4. Đào tạo nghề cho nông dân
Thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho nông dân theo nghị quyết số 26 – NQ/TW ngày 5-8-2008 hội nghị lần thứ 7 ban chấp hành trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và hướng dẫn của Bộ Nông Nghiệp và Phát Triển nông thôn.
 
5. Nguồn tài chính thực hiện chiến lược
–         Ngân sách nhà nước;
–         Nguồn kinh phí tự chủ của Trường;
–         Nguồn kinh phí huy động từ hợp tác quốc tế, từ các dự án, chương trình và xã hội hóa giáo dục đào tạo;
–         Các nguồn kinh phí khác.