Đại học (Liên kết)

Đại học (Liên kết)
 – Đại học (Hệ vừa làm vừa học)
   Ngành đào tạo:
1-     Kế toán doanh nghiệp
2-     Tự động hoá
– Đại học (Liên thông từ Cao đẳng)
  Ngành đào tạo: Kế toán doanh nghiệp