Phòng Hành chính tổ chức

 Phòng Tổ chức Hành chính
   Trưởng phòng: Hoàng Văn Tuấn

    Phó trưởng phòng: Ths.Lê Diên Nghị

    Phó trưởng phòng: Ths.Phạm Thị Chuyên

            – Trụ sở:

       + Điện thoại: 043. 8842219
       + Email: hctc1@hncte.edu.vn
– Cơ sở 2:
       + Điện thoại: 02113 869273
       + Email: hctc2@hncte.edu.vn