Phòng Quản trị và Đời sống

Phòng Quản trị và Đời sống
     Trưởng phòng   : Hoàng Mạnh Hùng
           Điện thoại:  :
 + Trụ sở   : 043. 8840756
 + Cơ sở 2: 02113 868376