Phòng Quản trị, Thiết bị

Phòng Quản trị, Thiết bị
     Trưởng phòng   : Hoàng Mạnh Hùng

Phó Trưởng phòng   : Nguyễn Thị Hồng

           Điện thoại:  :
 + Trụ sở   : 043. 8840756
 + Cơ sở 2: 02113 868376