Phòng Tài chính kế toán

Phòng Tài chính kế toán
      Kế toán trưởng: Chu Thị Kim Oanh
         Điện thoại:
 + Trụ sở   : 043. 8843647
 + Cơ sở 2: 02113 ….