Công đoàn

Ban chấp hành công đoàn:
 1. Đồng chí: Phạm Văn Yêm – Chủ tịch
 2. Đồng chí:Vũ Hồng Quang- Phó chủ tịch
 3. Đồng chí: Lê Thị Bích Hằng – Uỷ viên
 4. Đồng chí: Lê Diên Nghị- Ủy viên
 5. Đồng chí: Lưu Kiên Cường- Uỷ viên
 6. Đồng chí: Lê Thị Kim Liên – Uỷ viên
Các tổ công đoàn:
 1. Tổ công đoàn phòng Đào tạo
 2. Tổ công đoàn phòng Hành chính tổ chức
 3. Tổ công đoàn phòng Công tác sinh viên
 4. Tổ công đoàn phòng Quản trị và đời sống
 5. Tổ công đoàn phòng Tài chính kế toán
 6. Tổ công đoàn khoa Khoa học cơ bản
 7. Tổ công đoàn khoa Công nghệ thông tin
 8. Tổ công đoàn bộ môn Mác-Lênin
 9. Tổ công đoàn khoa Cơ khí động lực và Điện-Điện tử
 10. Tổ công đoàn khoa Công nghệ Lương thực thực phẩm
 11. Tổ công đoàn khoa Kinh tế
 12. Tổ công đoàn trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn
Tổng số đoàn viên công đoàn: 205 đồng chí