Đoàn thanh niên

Ban chấp hành:
  1. Đồng chí: Lê Tuấn Thủy – Bí thư
  2. Đồng chí: Vũ Thị Hoa Hồng – Phó bí thư
  3. Đồng chí: Lê Hữu Thọ – Uỷ viên TV
  4. Đồng chí: Nguyễn Nguyệt Hằng – Uỷ viên BCH
  5. Đồng chí: Lê Huy Hoàn – Uỷ viên BCH
  6. Đồng chí: Nguyễn Mạnh Thắng – Uỷ viên BCH
  7. Đồng chí: Nguyễn Văn Tưởng – Uỷ viên BCH
  8. Đồng chí: Đào Quang Yên – Uỷ viên BCH
  9. Đồng chí: Triệu Thị Ngọc Anh  – Uỷ viên BCH
  10. Đồng chí: Lã Thành Tuân  – Uỷ viên BCH

 Các liên chi:

1 Liên chi đoàn Khoa Điện điện tử và Cơ khí động lực

               – Bí thư liên chi Đ/c : Nguyễn Văn Tưởng

 

          2.  Liên chi đoàn Khoa CNTT và CNLTTP

               – Bí thư liên chi Đ/c : Lê Hữu Thọ

 

          3. Liên chi đoàn Khoa KHCB và Bộ môn Mác – Lê Nin

               – Bí thư liên chi Đ/c : Đào Quang Yên

 

          4  Liên chi đoàn Khoa Kinh tế và Cơ sở 2

               – Bí thư liên chi Đ/c : Nguyễn Nguyệt Hằng