BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

************************

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

*****************

KẾ HOẠCH THI TỐT NGHIỆP LẦN 2

ĐỐI VỚI CÁC LỚP CAO ĐẲNG 12 & TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP K45 

 

Khóa Thêi gian Néi dung c«ng viÖc §¬n vÞ thùc hiÖn
  Ngày 15/12/2015 -Tập trung học sinh,sinh viên để phổ biến nội quy thi tốt nghiệp P.Đào tạo
 
  Sáng ngày 16/12/2015 -Thi môn Khoa học Mác Lê nin,Tư tưởng Hồ Chí Minh Ban coi thi TN
Cao đẳng 12 Chiều ngày 16/12/2015 -Thi môn Cơ sở ngành Ban coi thi TN
Sáng ngày 17/12/2015 – Thi môn Chuyên ngành Ban coi thi TN
 
Trung cấp

Chuyên nghiệp

K45

Sáng ngày 16/12/2015 -Thi môn Chính trị Ban coi thi TN
Chiều ngày 16/12/2015 -Thi môn Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp Ban coi thi TN
Sáng ngày 17/12/2015 -Thi môn thực hành nghề nghiệp Ban coi thi TN
Ngày 18/12/2015 -Học sinh,sinh viên về nghỉ chờ kết quả thi
Ngày 28/01/2015 -Phát bắng tốt nghiệp P.Đào tạo
Hà Nội ngày 24 tháng 11 năm 2015

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

NGƯT- ThS Tạ Văn Hương