Bộ môn Mác – Lênin

Bộ môn Mác – Lênin

          Phó Trưởng Bộ môn : Ths.Lê Thị Kim Liên

           Điện thoại: 043. 8849062

Đội ngũ Giảng viên trong khoa