VĂN BẢN & QUY ĐỊNH

HỌC SINH KHỐI 9 HỆ THPTCS HUYỆN SÓC SƠN THĂM QUAN NHÀ TRƯỜNG Đợt...

Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020, học sinh khối 9 hệ Trung học phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Sóc...

Chế độ giờ giảng Giảng viên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI Số: 141  /QĐ-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Thông báo xét thi đua khen thưởng năm học

THÔNG BÁO V/v Xét thi đua khen thưởng năm học     Căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi...