VĂN BẢN & QUY ĐỊNH

HỌC SINH KHỐI 9 HỆ THPTCS HUYỆN SÓC SƠN THĂM QUAN NHÀ TRƯỜNG Đợt...

Hôm nay ngày 24 tháng 6 năm 2020, học sinh khối 9 hệ Trung học phổ thông cơ sở trên địa bàn huyện Sóc...

Chế độ giờ giảng Giảng viên

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI Số: 141  /QĐ-ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do...

Thông báo xét thi đua khen thưởng năm học

THÔNG BÁO V/v Xét thi đua khen thưởng năm học     Căn cứ nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi...

QĐCĐLV-Giảng viên

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   QUY ĐỊNH Chế độ làm việc...

Chuẩn đầu ra cho các nghành đào tạo hệ TCCN

Để xem văn bản về chuẩn đầu ra cho các nghành đào tạo thuộc hệ TCCN Xin vui lòng nhấn tại đây :  ChuanDauRaTCCN_2012