Báo cáo 3 công khai năm 2014 -2015

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục quốc dân, công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế công khai đối với các trường đại học, cao đẳng năm học 2014 – 2015.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội công khai các biểu mẫu quy định tại thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT như sau:

Để xem các biểu mẫu quy định tại thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT vui lòng nhấn tại đây : Báo_cáo_3_công_khai_2014-2015