BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

Số: 141  /QĐ-ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

                 Hà nội, ngày  12 tháng 6 năm   2013

QUY ĐỊNH

Chế độ làm việc đối với giảng viên

– Căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quyết định, thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ lao động thương binh và xã hội:

1. Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ làm việc đối với giảng viên

2. Thông tư số 36/2010/TT-BGD&ĐT ngày 15/12/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định chế độ làm việc đối với giảng viên.

3. Quyết định số 18/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chế độ công tác giáo viên giảng dạy Trung cấp chuyên nghiệp;

4. Thông tư số 43/2003/TT-BGD&ĐT ngày 26/9/2003 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn chế độ làm việc của giảng viên, giáo viên quốc phòng.

5. Thông tư số 09/2008/TT-BLĐTBXH ngày 27/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về chế độ làm việc của giáo viên dạy nghề

6. Quyết định số 61/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội SV Việt nam, Hội Liên hiệp thanh niên Việt nam trong các trường đại học, cao đẳng, TCCN, dạy nghề và THPT.

– Căn cứ tình hình thực tế hoạt động đào tạo của nhà trường.

Nay nhà trườngquy định cụ thể chế độ làm việc đối với giảng viên như sau:

Để xem toàn bộ nội dung bản quy định của Nhà trường vui lòng nhấn tại đây : Chế_độ_giờ giảng_Giảng_viên_2013