BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT
             TRƯỜNG CAO ĐẲNG
CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
                      ——————
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————
Hà nội, ngày 12 tháng 4 năm 2010
   
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết của Ban Cán sự Đảng và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012
 
     Thực hiện Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ. Nghị quyết 05-NQ/BCS ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012 và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà Nội triển khai Chương trình hành động thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết và chương trình hành động của Bộ Giáo dục và Đào tạo với những nhiệm vụ cụ thể sau:.
I. Tổ chức nghiên cứu, thảo luận trong toàn trường “Làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo”
    1. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Ban chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, các phòng chức năng, các khoa, Bộ môn, các trung tâm, các văn bản, nội dung bao gồm: Chỉ thị số 296/CT-TTg ngày 27/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012; Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012; Quyết định số 179/QĐ-BGDDT ngày 11/01/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/BCSĐ ngày 06/01/2010 của Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học giai đoạn 2010 – 2012.
    2. Trên cơ sở các nội dung đã được triển khai, nghiên cứu về đổi mới quản lý giáo dục giai đoạn 2010 – 2012, các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm tổ chức hội nghị, hội thảo “làm gì để đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo, nâng cao hiệu quả nghiên cứu khoa học”.
   3. Nhà trường tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt thông qua cam kết chất lượng đào tạo và xây dựng chương trình hành động, thực hiện thông báo công khai trên trang website của trường.
II. Các đơn vị phòng, khoa, bộ môn, trung tâm:
 Có trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định, ngoài ra có trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Phòng đào tạo:
    – Xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện các cuộc vận động: Chống bệnh thành tích trong giáo dục và tiêu cực trong thi cử, mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.
     – Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác tuyển sinh đúng lịch công tác tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    – Thực hiện các công khai trong lĩnh vực đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
 – Xây dựng và công bố chuẩn đầu ra các ngành đào tạo của nhà trường.
 – Kế hoạch xây dựng chương trình đào tạo các ngành Cao đẳng theo hệ thống tín chỉ vào năm học 2011 – 2012
    – Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt hợp tác đào tạo với các doanh nghiệp, cơ sở sử dụng nhân lực.
    – Xây dựng kế hoạch liên kết đào tạo liên thông đại học đối với những sinh viên đã tốt nghiệp cao đẳng.
    – Phối hợp đề ra các giải pháp tích cực nhằm hạn chế các hiện tượng gian lận trong học tập, thi cử, sao chép bài thu hoạch, đồ án; xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm.
    – Ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học và tổ chức triển khai đúng theo chỉ thị năm học.
    – Thực hiện sử dụng phần mềm trong công tác quản lý đào tạo.
2. Phòng Hành chính Tổ chức:
    – Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản đã ban hành đối với mọi hoạt động của nhà trường để tổ chức thực hiện tốt các quy định nội bộ đã được ban hành.
    – Đối chiếu với tiêu chuẩn chức danh và thực tế của đội ngũ cán bộ đương nhiệm, xây dựng kế hoạch cử đi học tập nâng cao trình độ chuyên môn và bồi dưỡng nghiệp vụ đảm bảo chuẩn hoá.
    – Xây dựng kế hoạch phát triển và nâng cao trình độ đội ngũ giảng viên: Về số lượng, cơ cấu giảng viên trình độ sau đại học (Thạc sỹ và Tiến sỹ).
    – Xây dựng kế hoạch phổ cập ngoại ngữ cho giảng viên để đến năm 2015 tất cả giảng viên có thể sử dụng tốt một ngoại ngữ.
    – Xây dựng qui định chi tiết và cụ thể hoá chế độ làm việc của giảng viên.
3. Phòng công tác sinh viên:
    – Xây dựng kế hoạch thực hiện các quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về công tác quản lý học sinh, sinh viên; giáo dục tư tưởng, hoạt động văn hoá, thể thao trong nhà trường.
    – Kế hoạch tổ chức tốt phong trào học sinh, sinh viên; tham gia bảo vệ trật tự an ninh, an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, các loại dịch bệnh trong trường học.
    – Xây dựng quy chế phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình học sinh, sinh viên trong công tác quản lý học sinh, sinh viên, đảm bảo an ninh trật tự trong nhà trường.
    – Xây dựng cơ chế quản lý KTX và phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ cho học sinh-sinh viên nội trú.
     – Thực hiện sử dụng phần mềm trong công tác quản lý học sinh-sinh viên.
 
4. Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng: 
    – Xây dựng các quy định cụ thể và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra đánh giá, kiểm định chất lượng đào tạo với tất cả các hệ, các ngành, nghề nhà trường đang đào tạo, các đơn vị có liên quan và đội ngũ nhà giáo thực hiện nhiệm vụ đào tạo.
    – Xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra đánh giá theo hệ thống tín chỉ khi nhà trường triển khai đào tạo theo tín chỉ
    – Quy định về sinh viên tham gia đánh giá hoạt động giảng dạy của giảng viên.
    – Đề ra các giải pháp tích cực nhằm hạn chế các hiện tượng gian lận trong học tập, thi cử, sao chép bài thu hoạch, đồ án; xử lý kiên quyết, dứt điểm các vi phạm.
5 Phòng khoa học và hợp tác quốc tế
    – Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ đáp ứng mục tiêu phát triển nhiệm vụ giáo dục và đào tạo của nhà trường.
    – Xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ năng lực (chuyên môn, ngoại ngữ) để triển khai tốt công tác hợp tác quốc tế.
    – Xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường và đề xuất các đề tài cấp Bộ.
    – Rà soát, tổ chức biên soạn, mua sắm đảm bảo đủ về giáo trình cho tất cả các môn học chuyên ngành của nhà trường.
    – Xây dựng các quy định về thực hiện các sáng kiến cải tiến phương pháp, cải tiến mô hình học cụ, xây dựng các công trình nghiên cứu khoa học ứng dụng trong đào tạo.
6.Phòng Quản trị đời sống:
     – Xây dựng kế hoạch quy hoạch lại các cơ sở của nhà trường để mở rộng trường về diện tích, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất theo hướng kiên cố hoá, hiện đại hoá.
    – Phối hợi với các đợn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học theo chuyên ngành đảm bảo đồng bộ tiên tiến.
7. Phòng Tài chính kế toán
    – Thực hiện nghiêm túc quy chế công khai tài chính theo quy định .
    – Xây dựng chế độ tài chính phù hợp về việc khuyến khích giảng viên tham gia xây dựng cải tiến các mô hình học cụ, xây dựng các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng trong thực tập kết hợp sản xuất, biên soạn các chương trình, giáo trình phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập.
   – Kế hoạch phát triển các nguồn thu để nâng cao đời sống cho cán bộ viên chức.
8. Các khoa, bộ môn;
    – Thực hiện xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng giảng viên của đơn vị, đảm bảo có trên 50% giảng viên có trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ vào năm 2012.
    – Triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học đối với mọi giảng viên trong mỗi năm học.
    – Thực hiện xây dựng giáo án điện tử và công khai trên mạng của nhà trường, mỗi học kỳ có từ 3 – 5 giáo án/đơn vị được công khai
    – Biện pháp quản lý học sinh, sinh viên học tập để nâng cao chất lượng dạy học và chống tiêu cực trong thi cử.
    – Biện pháp phối hợp với các đơn vị trong công tác giáo dục học sinh-sinh viên và các hoạt động phong trào thi đua văn hoá – văn nghệ – thể thao.
    – Đề xuất với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị, phương tiện dạy học theo chuyên ngành đảm bảo đồng bộ tiên tiến.
9. Trung tâm Bồi dưỡng và giới thiệu việc làm:
    –  Biện pháp phối hợp để quản lý tốt sinh viên học tập đối với các đơn vị đào tạo liên kết.
    – Tổ chức đánh giá tỷ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp, hỗ trợ sinh viên tìm việc làm.
    – Kế hoạch phát triển, bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn.
10. Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn:
   – Xây dựng kế hoạch phát triển đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
III. Các tổ chức đoàn thể:
    – Đảng bộ chỉ đạo triển khai kế hoạch tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
    – Công đoàn, Đoàn thanh niên nhà trường có sự phối hợp chỉ đạo và tổ chức thực hiện các cuộc vận động, tạo ra không khí thi đua rộng khắp trong nhà trường, tạo sự chuyển biến về nhận thức, xây dựng tập thể, đơn vị vững mạnh.
    Phát hiện những tấm gương điển hình, tiên tiến, các gương người tốt việc tốt, tổ chức tuyên dương, tuyên truyền, phát huy tác dụng nêu gương trong nhà trường.
 
IV. Tổ chức thực hiện:
    Căn cứ các nội dung chương trình hành động, các đơn vị, đoàn thể trong nhà trường có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện và nộp báo cáo về Thường trực Hội đồng nhà trường (phòng Hành chính tổ chức) trước 15/6/2010.
    Ban giám hiệu xem xét phê duyệt và chỉ đạo thực hiện.
    Từng học kỳ trong năm 2010 đến năm 2012 các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện và báo cáo sơ kết vào cuối học kỳ. Nhà trường thực hiện sơ kết cuộc vận động theo từng học kỳ, năm học.
    Hàng năm nhà trường thực hiện báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo quy định.
HIỆU TRƯỞNG
Đã ký
 
 
 
Tạ Văn Hương