Phó hiệu trưởng

Phó Hiệu trưởng : Phạm Văn Yêm
         Điện thoại: 0243.8849066
Phó Hiệu trưởng : Tăng Văn Thái
         Điện thoại: 0243.8843649