Đội ngũ Giảng viên trong khoa

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn :

Sinh viên trong giờ thực tập trang bị điện
Sinh viên trong giờ thực tập trang bị điện
Sinh viên trong giờ thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên trong giờ thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên trong giờ thực tập điện tử công suất
Sinh viên trong giờ thực tập điện tử công suất
 Sinh viên đang thí nghiệm truyền động điện
Sinh viên đang thí nghiệm truyền động điện
Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
 Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
Sinh viên thực tập điều khiển lập trình
 Sinh viên trong giờ thực tập máy điện
Sinh viên trong giờ thực tập máy điện
Sinh viên trong giờ thực tập cung cấp điện
Sinh viên trong giờ thực tập cung cấp điện
 Sinh viên trong giờ thực tập điện tử cơ bản
Sinh viên trong giờ thực tập điện tử cơ bản