Đội ngũ Giảng viên trong khoa

Một số hình ảnh hoạt động chuyên môn

Hướng dẫn Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Hướng dẫn Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán ảo trên máy tính
Sinh viên thực hành kế toán ảo trên máy tính