BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

(Từ ngày 28/8/2017 đến ngày 03/9/2017)

THỨ

Ngày/tháng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ 2

28/8

– Họp phụ huynh học sinh Trụ sở – Theo kế hoạch
Thứ 3

29/8

– Họp phụ huynh học sinh Cơ sở 2 – Theo kế hoạch
Thứ 4

30/8

Thứ 5

31/8

– Họp Ban Chấp hành Công đoàn 8h30 Phòng họp – BCH Công đoàn
Thứ 6

01/9

– Họp giao ban cán bộ chủ chốt 8h00 Phòng họp – BGH

– Trưởng các đơnvị, đoàn thể

Thứ 7

02/9

Chủ nhật

03/9

                 

Ghi chú :   Thứ 2 (04/9): Nghỉ bù ngày Lễ 02/9

 

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Tạ Văn Hương