BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02

(Từ ngày 04/9/2017 đến ngày 10/9/2017)

THỨ

Ngày/tháng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ 2

04/9

– Nghỉ bù ngày Lễ 02/9
Thứ 3

05/9

Thứ 4

06/9

– Họp Đảng ủy 8h00 Phòng họp – Đảng ủy
– Họp Đoàn Thanh niên 9h00 Văn phòng Đoàn – Đoàn Thanh niên
Thứ 5

07/9

Thứ 6

08/9

Thứ 7

09/9

Chủ nhật

10/9

                 

Ghi chú :  

– Từ 05/9/2017: Thời gian thực hiện giảng dạy – học tập

(Sáng: từ 7h00; chiều từ 13h00)

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Tạ Văn Hương