BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01

(Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 17/9/2017)

THỨ

Ngày/tháng

NỘI DUNG CÔNG VIỆC THỜI GIAN ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ 2

11/9

Thứ 3

12/9

– Thi tốt nghiệp lớp TKT47C Vĩnh Phúc – Ban coi thi
Thứ 4

13/9

Thứ 5

14/9

Thứ 6

15/9

Thứ 7

16/9

Chủ nhật

17/9

                 

Ghi chú :   HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Tạ Văn Hương