TUYỂN SINH HỆ TRUNG CẤP NĂM 2017( ĐỐI VỚI HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG...

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số :   17    / TBTS                 Hà Nội, ngày  08  tháng 3   năm...

Thông tin TUYỂN SINH NĂM 2017

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số : 15    / TBTS                  Hà Nội, ngày  06  tháng 3   năm 2017   TUYỂN SINH...
- Advertisement -