BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                                                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       TRƯỜNG CAO ĐẲNG                                Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

Số   111/QĐ-HCTC                                       Hà nội, ngày 03 tháng 5 năm 2013

QUY ĐỊNH

HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRONG NHÀ TRƯỜNG

Căn cứ Điều lệ trường Cao đẳng và quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội quy định chức năng, nhiệm vụ của các phòng, khoa, bộ môn, trung tâm.
Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, nay nhà trường quy định hoạt động của các đơn vị như sau:

* Quy định chung:
1- Các đơn vị trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ trường Cao đẳng, quy chế tổ chức và hoạt động của trường và các quy định của nhà trường. Có trách nhiệm quản lý cán bộ, viên chức, tài sản và tổ chức tốt mọi hoạt động của đơn vị.
2- Mọi cán bộ, viên chức phải đeo thẻ viên chức khi làm việc tại trường và đảm bảo thời gian làm việc theo quy định.
3. Các đối tượng (Giảng viên thực hành, giảng viên thí nghiệm, giảng viên quân sự, giảng viên thể dục, nhân viên bảo vệ, nhân viên y tế, nhân viên nhà ăn tập thể) khi làm việc phải mặc quần áo bảo hộ hoặc đồng phục theo chuyên môn.
4- Các đơn vị phải tổ chức vệ sinh sạch sẽ hàng ngày phòng, khu vực làm việc của đơn vị.
5- Thực hiện nghiêm túc qui định về sử dụng điện và an toàn lao động.
6- Các công việc nhà trường đã ấn định thời gian, các đơn vị có trách nhiệm thực hiện đảm bảo thời gian quy định. Các công việc liên quan đến tiền, vật tư, các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thanh toán gọn trong tháng. Nếu không sẽ trừ vào lương hàng tháng đối với cá nhân liên quan.
7- Ban kiểm tra thi đua của nhà trường, hàng tuần thực hiện kiểm tra đột xuất ít nhất 1lần/tuần. Thành phần ban kiểm tra gồm có đại điện Ban Giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Phòng HCTC, Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng, Ban Thanh tra nhân dân (các đồng chí trong BGH thực hiện luân phiên theo lịch tuần).
8- Các đơn vị, cá nhân không thực hiện tốt nhiệm vụ, vi phạm các quy định phải trừ điểm thi đua khi xét thưởng tháng.

Ngoài ra các đơn vị có trách nhiệm thực hiện tốt những công việc sau:

1. Phòng HCTC :
1- Có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra lao động hàng ngày chung trong toàn trường (Thường trực ban kiểm tra thi đua hàng tuần).
2- Thực hiện thông báo công khai những nội dung theo quy định tới các đơn vị và cán bộ, viên chức biết.

3- Đón tiếp khách đến làm việc với nhà trường tại phòng khách hoặc phòng họp
4- Đóng cổng trường (cổng chính và cổng xưởng) sau 5 phút khi giờ học bắt đầu buổi sáng, buổi chiều. Mở cổng giữa khu hành chính và khu KTX học sinh-sinh viên sau 30 phút giờ làm việc buổi sáng, buổi chiều và đóng cổng khi hết giờ làm việc.
5- Quản lý người làm việc ngoài giờ trong trường. (Phải có đăng ký theo mẫu và được Giám hiệu duyệt theo quy định).

6- Văn bản đánh máy thực hiện theo quy định của Bộ Nội vụ (có văn bản hướng dẫn của nhà trường) và chịu trách nhiệm kiểm tra các văn bản trước khi đóng dấu.

7- Có trách nhiệm lập biên bản, tham mưu Hội đồng nhà trường xử lý những tài sản hư hỏng, mất mát của các đơn vị.

8- Có trách nhiệm bố trí trực xe các ngày nghỉ và ngoài giờ làm việc.

9- Có trách nhiệm liên hệ với các cơ quan công an để giải quyết các vụ việc mất trật tự an ninh trong nhà trường mọi thời điểm, có trách nhiệm đảm bảo trật tự an ninh chung trong nhà trường.

10-Kiểm tra, tổng hợp trình Giám hiệu duyệt bảng công của các đơn vị trong tháng chậm nhất ngày mồng 3 của tháng sau.

11- Hàng ngày thực hiện đóng đèn chiếu sáng công cộng từ 19h tối đến 5hsáng (mùa hè). từ 18h 00 tối đến 5h 30’ sáng (mùa đông)
12- Hàng ngày thực hiện vệ sinh và đảm bảo điều kiện làm việc các phòng Ban giám hiệu, phòng họp, phòng khách.

13- Thực hiện quản lý cán bộ, giảng viên, viên chức bằng phần mềm.

2. Phòng QT&ĐS:
1- Đảm bảo kịp thời vật tư thực tập, sửa chữa hỏ của các đơn vị trong tháng.
2- Thực hiện cấp quần áo BHLĐ cho giảng viên giảng dạy thực hành, thí nghiệm và nhân viên bảo vệ theo học kỳ: 1 bộ/kỳ (Các đối tượng khác thực hiện theo qui định của nhà nước)
3- Bơm nước phục vụ sinh hoạt theo thời gian như sau:
Buổi sáng: từ 5h 30’ – 6h 30 (Mùa hè), từ 6h 00 – 7h 00 (Mùa đông).
Buổi trưa: từ 9h 30’ – 11h 30’
Buổi tối: từ 16h 00 – 18h 30’
4- Đôn đốc kiểm tra thực hiện vệ sinh chung trong nhà trường hàng tuần.

5- Quản lý và xử lý những hư hỏng hoặc mất tài sản của các phòng học lý thuyết, phòng nghỉ giữa giờ của giáo viên theo quy định.

6- Đảm bảo vệ sinh các phòng học, khu học lý thuyết hàng ngày trước giờ học buổi sáng, buổi chiều ít nhất 15 phút. Phải tắt điện phòng học khi không có giờ học (theo thời khóa biểu). Thực hiện xử lý những vi phạm đối với các lớp và học sinh-sinh viên theo quy định.

7- Đảm bảo vệ sinh hàng ngày các khu vực: hành chính, hội trường, xưởng thực hành, khu sân vườn KTX, nhà ăn tập thể.

8- Có trách nhiệm trực điện, y tế, bơm nước phục vụ cho học sinh-sinh viên các ngày nghỉ.

9- Có trách nhiệm kiểm tra lập bảng kê đề nghị thu tiền điện, tiền nước hàng tháng (đối với các hộ gia đình, tập thể, các phòng ở KTX học sinh-sinh viên, các hộ hưu, các khu vực dịch vụ) và tiền thu gom rác (đối với các hộ gia đình, tập thể, các hộ hưu) trình Giám hiệu duyệt trước ngày 5 hàng tháng.

10- Thực hiện bơm đài phun nước khu hành chính vào các buổi sáng ngày thứ 3, thứ 5 của tuần và các ngày theo yêu cầu của Giám hiệu.

11- Quản lý chăm sóc tốt cây cảnh các khu vực trong nhà trường.

12- Quản lý tài sản, trang thiết bị, vật tư bằng phần mềm.

3. Phòng TCKT :

1- Thực hiện thu, chi theo qui định của nhà nước và qui định thu, chi của nhà trường.

2- Thanh toán dứt điểm tiền tạm ứng, tiền thu của các đơn vị, cá nhân trong tháng.

3- Thực hiện thu học phí, sinh hoạt phí, tiền ở KTX đối với học sinh-sinh viên theo học kỳ, tiền điện phòng ở KTX học sinh –sinh viên hàng tháng

4- Thanh toán lương hàng tháng cho viên chức chậm nhất ngày 6 của tháng sau.

5- Quản lý tài sản bằng thẻ.

6- Quản lý tài chính bằng phần mềm kế toán.

4. Phòng Đào tạo:
1- Hàng ngày thực hiện kiểm tra tình hình giảng dạy của giảng viên và học tập của học sinh-sinh viên, cuối tuần tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng.

2- Thực hiện trực phòng theo giờ học của học sinh-sinh viên, kiểm tra theo dõi và giải quyết những công việc liên quan đến giảng dạy và học tập.

3- Tổng hợp tình hình báo cáo của các khoa, tổ môn hàng tháng về công tác đào tạo đề xuất tham mưu Giám hiệu để giải quyết.

4- Không được để xẩy ra sai sót về kết quả tuyển sinh, học tập, thi kiểm tra học kỳ, thi tốt nghiệp của học sinh-sinh viên (khi các khoa, bộ môn đã nộp báo cáo).

5- Quản lý đào tạo bằng phần mềm.

5. Phòng CTSV :

1- Tổng hợp các kết quả xét đối với học sinh-sinh viên của các khoa, bộ môn, đề xuất với Giám hiệu, Hội đồng để giải quyết. Thường trực Hội đồng kỷ luật nhà trường xét kỷ luật học sinh-sinh viên từ mức trên cảnh cáo trước toàn trường.

2- Đề xuất xử lý kỷ luật học sinh-sinh viên vi phạm nội quy KTX từ mức cảnh cáo trước trường trở xuống.

3- Phối hợp với các khoa, bộ môn giải quyết những học sinh-sinh viên vi phạm ngoài giờ học, ngoài KTX.

4- Quản lý và xử lý những hư hỏng hoặc mất tài sản của phòng ở học sinh-sinh viên theo quy định.

5- Đóng cổng chính khu KTX từ 19h (mùa hè), từ 18h 30’ (mùa đông). Thực hiện đóng cửa các nhà KTX từ 22h 30’ hàng ngày.

6- Giải quyết cho học sinh-sinh viên ở ngoại trú đối với học sinh-sinh viên là con em của cán bộ, viên chức hoặc ở khu vực lân cận cách xa trường không quá 10km. Căn cứ tình hình thực tế nếu số lượng học sinh-sinh viên đông không đủ ở trong KTX thì giải quyết cho học sinh-sinh viên ở các gia đình cán bộ, viên chức .

7- Thực hiện mở loa đài ở KTX hàng ngày: Buổi sáng từ 5h – 6h (mùa hè), từ 5h30’ – 6h 30’ (mùa đông). Buổi chiều từ 17h 30’ – 19h.

8- Có trách nhiệm trực kí túc xá hàng ngày 24/24 giờ kể cả các ngày nghỉ.

9- Các kết quả Hội đồng họp về công tác giáo dục học sinh và các chế độ chính sách đối với học sinh-sinh viên thực hiện công khai trên bảng tin và các phương tiện thông tin để học sinh-sinh viên biết. Không được để xẩy ra sai sót về các chế độ và quyền lợi đối với học sinh-sinh viên.

10- Duy trì công tác vệ sinh hàng ngày đảm bảo sạch sẽ phòng ở của học sinh-sinh viên và khu vực kí túc xá.Thực hiện nếp sống văn minh trong khu ký túc xá

11- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý học sinh-sinh viên.

12- Tổ chức tốt các hoạt động ngoại khóa cho học sinh-sinh viên.

13- Tổ chức phục vụ ăn cho học sinh-sinh viên phải đảm bảo an toàn và vệ sinh thực phẩm, giờ ăn của học sinh-sinh viên như sau: Buổi trưa từ 10h 30’ – 12h 30’, Buổi tối từ 16h 30’ – 19h.

14- Tổ chức các hoạt động dịch vụ đảm bảo theo quy định của nhà trường.

15- Quản lý học sinh-sinh viên bằng phần mềm.

6. Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng:
1- Thực hiện kiểm tra hoạt động đào tạo hàng ngày, cuối tuần báo cáo bằng văn bản cho Hiệu trưởng.

2- Quản lý đề thi học kỳ và thực hiện bàn giao đề thi cho Trưởng khoa, bộ môn trước giờ thi mỗi môn theo quy định.

3- Nhận bài thi, đánh số phách, bàn giao bài thi cho Trưởng khoa, bộ môn để chấm thi sau ngày thi của mỗi môn theo quy định.

4- Quản lý đề thi tốt nghiệp đối với các hệ đào tạo.

5- Tổ chức cho học sinh-sinh viên tham gia ý kiến đối với giảng viên trong từng học kỳ.

6- Đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng đào tạo.

7- Tham mưu, đánh giá chất lượng đào tạo học kỳ, năm học.

8- Tổ chức thực hiện đánh giá trong đối với nhà trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế :
1- Quản lý thư viện, đề xuất, bổ sung giáo trình, tài liệu từng học kỳ.

2- Thường xuyên thông báo trên bảng tin những giáo trình, tài liệu mới để cán bộ, giảng viên, viên chức, học sinh-sinh viên tiếp cận áp dụng trong công tác, học tập được kịp thời.

3- Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, tổ chức nghiệm thu các đề tài theo học kỳ, năm học.

4- Tham mưu các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo.

8. Các khoa, bộ môn:
1- Tổ chức mọi hoạt động của khoa, bộ môn theo chức năng nhiệm vụ và các qui định của nhà trường, quản lý mọi hoạt động của giảng viên và học sinh-sinh viên thuộc khoa, bộ môn quản lý.

2- Tập trung nhận xét tình hình học sinh-sinh viên của khoa, bộ môn hàng tháng. (Sau khi đã xét hạnh kiểm học sinh trong tháng)

3- Xét hạnh kiểm hàng tháng, xét thi đua khen thưởng, kỷ luật học sinh-sinh viên đối với các lớp thuộc khoa, bộ môn quản lý (Cấp khoa)

4- Hàng tháng tổng hợp tình hình nộp các văn bản (Theo mẫu đã qui định) đối với công tác giảng dạy và học tập về phòng đào tạo, công tác giáo dục học

sinh-sinh viên về phòng công tác sinh viên chậm nhất là ngày 05 của tháng sau

5- Đề xuất xử lý kỷ luật học sinh-sinh viên vi phạm quy chế học tập từ mức cảnh cáo trước toàn trường trở xuống.

6- Phối hợp với phòng CTSV giải quyết những học sinh-sinh viên vi phạm ngoài giờ học, ngoài KTX thuộc đơn vị quản lý.

7- Mọi học sinh-sinh viên phải đeo thẻ khi đi học, thực tập và khi làm việc với các phòng khoa trong nhà trường.
8- Đối với môn học thể dục, học sinh-sinh viên phải mặc quần áo thể thao đồng phục. Đối với môn quân sự học sinh-sinh viên phải mặc quân phục theo quy định. Đối với học sinh-sinh viên học thực hành, thí nghiệm phải mặc quần áo BHLĐ.
9- Giảng viên lên lớp phải thực hiện đầy đủ các quy định trong giảng dạy, chống giảng chay.

10- Quản lý chặt chẽ học sinh-sinh viên học tập, thực tập. Giải quyết cho học sinh-sinh viên nghỉ học phải đảm bảo đúng quy định, nếu học sinh-sinh viên nghỉ học từ 04 ngày trở lên, khoa, bộ môn có trách nhiệm thông báo mời gia đình học sinh-sinh viên đến làm việc
11- Các bài thực hành phải có các bản vẽ kỹ thuật, qui trình công nghệ, phiếu giao việc, đánh giá kết quả thực tập đối với học sinh-sinh viên (có tiêu chí đánh giá sản phẩm thực tập). Các buổi thực tập nếu không có vật tư thì dừng buổi thực tập đó.
12- Thực hiện sinh hoạt chuyên môn ít nhất 2 lần/kỳ
13- Tổ chức cho học sinh-sinh viên thực hiện vệ sinh sạch sẽ hàng ngày các phòng thực hành, thí nghiệm và khu vực thực hành, thí nghiệm.
14- Có trách nhiệm bố trí người trực khoa, bộ môn hàng ngày theo giờ học tập của học sinh-sinh viên.

15- Khuyến khích giảng viên, khoa, bộ môn tiêu thụ sản phẩm học sinh –sinh viên thực tập và hợp đồng thực tập kết hợp với sản xuất cho các đơn vị trong và ngoài trường.

16-Các môn học sau khi thi kiểm tra kết thúc khoa, bộ môn tổ chức chấm thi, tổng hợp kết quả nộp về phòng đào tạo không quá 10 ngày sau khi thi, kiểm tra và thực hiện công khai điểm thi kiểm tra cho học sinh biết trên bảng tin của khoa, bộ môn.
17- Thực hiện dự giờ kiểm tra sổ sách của mọi giảng viên thuộc khoa, bộ môn quản lý ít nhất 1 lần /học kỳ.

18- Không để xẩy ra sai sót các kết quả học tập, thi, kiểm tra, kết quả giáo dục của học sinh-sinh viên thuộc khoa quản lý.

19- Thực hiện báo cáo kết quả giảng dạy môn học bằng phần mềm.

9- Trung tâm bồi dưỡng và giới thiệu việc làm :
1- Tham mưu, đề xuất mở các lớp đào tạo liên kết trình độ Đại học, đào tạo ngắn hạn.

2- Quản lý các lớp đào tạo liên kết.

3- Tham mưu, đề xuất giới thiệu việc làm cho học sinh-sinh viên tốt nghiệp.

10. Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn :
Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ theo quy định của quy chế tổ chức và hoạt động nhà trường đối với Trung tâm đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

11. Giáo viên chủ nhiệm :
1- Quản lý và giáo dục học sinh-sinh viên lớp chủ nhiệm về mọi mặt, mọi hoạt động theo quy định.
2- Tổ chức sinh hoạt lớp hàng tuần, hàng tháng theo quy định. Báo cáo bằng văn bản tình hình của lớp, kết quả xét hạnh kiểm của tháng (theo mẫu đã qui định), bảng chấm công về khoa, bộ môn quản lý chậm nhất ngày 02 của tháng sau.
3- Căn cứ để xét hạnh kiểm tháng đối với học sinh-sinh viên vi phạm về qui định, qui chế học sinh-sinh viên nội trú được tính đến với những hình thức kỷ luật từ khiển trách trước toàn trường trở lên.
12. Cơ sở 2, 3:
Các công việc liên quan có trách nhiệm vận dụng để thực hiện tốt các qui định trên.

Ngoài quy định trên, các đơn vị thực hiện các công việc liên quan theo các quy định đã ban hành.

Quy định này thay thế Quy định số 93/QĐ-HCTC ngày 3/9/2009 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Hà nội.

Nơi nhận : HIỆU TRƯỞNG
– Ban giám hiệu; Đã ký
– Các phòng, khoa bộ môn, TT;
– Lưu VT.

Tạ Văn Hương