BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
         TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG                                            Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI
Số: 124 /CĐCNKTHN                                                                                       Ngày   15  tháng 05  năm  2013
 
QUY ĐỊNH
HỌC LẠI, HỌC BỔ SUNG
 

– Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quyết định  số 25/2006/QĐ – BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy theo quyết định  số 40/2007/QĐ – BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

                – Căn cứ mức thu học phí của nhà trường hàng năm.
Nay nhà trường quy định về học lại, học bổ sung đối với học sinh, sinh viên các hệ đào tạo như sau:
I. Đối tượng học lại, học bổ sung:
                1. Cao đẳng
a. Học lại
a. Đào tạo niên chế:
              – Điểm trung bình môn học đạt < 3,0
              – Sau kỳ thi chính và kỳ thi phụ điểm trung bình môn học dưới 5,0.
                 – Sinh viên được học tiếp (Điều 6- mục 1 khoản b) phải học lại những học phần bị điểm dưới 5,0
                 – Sinh viên tạm ngừng học(Điều 6 mục 3 khoản b) phải đăng ký học lại các học phần bị điểm dưới 5,0
b. Đào tạo tín chỉ:
                 – Điểm trung bình môn học đạt loại F
                   – Sinh viên có nguyện vọng học lại(Điều 12 mục 3)
b. Học bổ sung (Áp dụng cho đào tạo niên chế và tín chỉ)
   – Nghỉ quá 20% số tiết
   – Chưa đủ điểm để tính điểm trung bình môn học.
2. Trung cấp chuyên nghiệp
a. Học lại
              – Điểm trung bình môn học  < 3,0
              – Sau kỳ thi chính và kỳ thi phụ điểm trung bình môn học dưới 5,0
                 – Học sinh được học tiếp (Điều 5- mục 1 khoản b) phải học lại những học phần bị điểm dưới 5,0
 – Học sinh tạm ngừng học(Điều 5 mục 3 khoản b) phải đăng ký học lại các học phần bị điểm dưới 5,0
b. Học bổ sung
   – Nghỉ quá 20% số tiết
   – Chưa đủ điểm để tính điểm trung bình môn học.
 

II. Học phí học lại, học bổ sung: Thực hiện theo quy định của nhà đối với từng năm học

 
III. Tổ chức thực hiện:
1. Các trường hợp học lại : Sinh viên, học sinh phải đăng ký học lại.

2.        Khoa, Bộ môn lập danh sách sinh viên, học sinh phải học lại, học bổ sung các môn học thuộc khoa bộ môn quản lý, nộp về phòng Đào tạo.

3.        Phòng Đào tạo lập lịch học trình Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo ký duyệt.

4.        Khoa, Bộ môn có trách nhiệm thông báo cho sinh viên, học sinh biết lịch học học lại, học bổ sung và phải nộp học phí học lại, học bổ sung tại phòng tài chính kế toán.

5.        Khoa, Bộ môn chỉ tổ chức học lại, học bổ sung cho những sinh viên, học sinh đóng đủ học phí học lại, học bổ sung theo quy định.
6.        Thời gian tổ chức học lại, học bổ sung vào dịp hè của năm học.
7.        Những sinh viên, học sinh sau khi học lại, học bổ sung nếu đủ điều kiện sẽ được dự thi vào kỳ thi phụ gần nhất.
 
III.Thời gian thực hiện: Từ học kỳ II năm học 2012-2013.
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG

–          BGH;                                                                                 (Đã ký)

–          Phòng ĐT, Kế toán

–          Các khoa, bộ môn, TT;                                                   Tạ Văn Hương

–          Lưu VT