BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

SỐ: 119 /QĐ – KT&KĐCL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

Hà nội, ngày 06  tháng 5 năm 2013

QUY ĐỊNH

Về việc tổ chức thi và chấm thi học phần

Căn cứ quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT  ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy (theo hệ thống tín chỉ);

Căn cứ quyết định số 25/2006/QĐ-BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy (theo niên chế kết hợp với học phần)

Căn cứ quyết định số 05/2008/QĐ-BGD&ĐT  ngày 05 tháng 02 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế tuyển sinh Đại học và Cao đẳng hệ chính quy.

Căn cứ quyết định số 40/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy chế đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy

Nay nhà trường quy định về việc tổ chức thi và chấm thi học phần đối với học sinh, sinh viên các hệ đào tạo trong nhà trường như sau:

Để xem toàn bộ Quy định về việc tổ chức thi và chấm thi 2013Vui lòng nhấn tại đây : Quy_định_tổ_chức_thi_chấm_thi_HK_ 2013