BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

 

Số: 123 /QĐ-ĐT                                                                                  Ngày 15 tháng  05 năm  2013

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ

Đào tạo theo Niên chế số: 25/2006/QĐ –BGDĐT ngày 26/06/2006

                                                                                   40/2007/QĐ- BGDĐT ngày 28/06/2007

 Căn cứ Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo quyết định  số 25/2006/QĐ – BGDĐT ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Quy chế đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy theo quyết định  số 40/2007/QĐ – BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nay nhà trường hướng dẫn thực hiện chi tiết một số điều trong quy chế như sau:

Để xem toàn bộ bản hướng dẫn thực hiện quy chế vui lòng nhấn tại đây : HD_Thực_hiện_ quy_chế_25_40- Niên_chế

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         TRƯ­ỜNG CAO ĐẲNG                                               Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ HÀ NỘI

Số: 113  /QĐ-ĐT                                                                           Ngày   03 tháng  05 năm  2013

 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUY CHẾ

Đào tạo theo tín chỉ số 43/2007/QĐ –BGDĐT ngày 15/8/2007

 

Căn cứ vào Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ số 43/2007/QĐ – BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nay nhà trường hướng dẫn thực hiện chi tiết một số điều trong quy chế như sau:

Để xem toàn bộ nội dung bản hướng dẫn vui lòng nhấn tại đây : HD_Thực_hiện_quy_chế_43-Tín_chỉ